بایگانی برچسب: s

مشاهده وضعیت زوجین

بسم الله الرحمن الرحیم
این هم روش دانستن وضعیت زندگی بین زوجین با استفاده از حروف ابجدی
ا=۱ ب=۲ ج=۳ د=۴ ه=۵ و=۶ ز=۷ ح=۸ ط=۹ ی=۱۰ ك=۲۰ ل=۳۰ م=۴۰ ن=۵۰ س=۶۰ ع=۷۰ ف=۸۰ ص=۹۰ ق=۱۰۰ ر=۲۰۰ ش=۳۰۰ ت=۴۰۰ ث=۵۰۰ خ= ۶۰۰ ذ=۷۰۰ ض=۸۰۰ ظ=۹۰۰ غ=۱۰۰۰
روش محاسبه
۱- ابتدا نام زوجین به همراه نام مادران را به ابجدی حساب میکنید
۲-سپس به عدد حاصل ۷ اضافه و بر ۹ تقسیم میکنیم

باقی مانده میشود عدد شما <<<<>>>>

۱- اگر باقی مانده شما یک باشد رابطه بسیار با مشکل مواجه می شود و البته بسبب یکی از زوجین.

۲- اگر باقی مانده شما دو باشد رابطه ی خوبی دارید که همراه با صداقت و عشق است.

۳- اگر باقی مانده شما سه باشد اول ازدواج با مشکل مواجه می شود و اخر ان سختی یا شاید مشکلات حل شود.

۴- اگر باقی مانده شما چهار باشد این رابطه از نظر مالی وضعیت خوبی نخواهد داشت و همچنین همراه ان ممکن است مشکلاتی پیش اید.

۵- اگر باقی مانده شما پنج باشد این ازدواج بسیار موفق که همراه با فرزندان بسیار خواهد بود.

۶- اگر باقی مانده شما شش باشد اول ازدواج بسیار خوب است ولی اخر ان بر عکس است.

۷- اگر باقی مانده شما هفت باشد در زندگی از همه ی جوانب موفق خواهید شد.

۸- اگر باقی مانده شما هشت باشد با جدایی یا مرگ همراه است

۹- اگر باقی مانده شما نه باشد جدایی و مشکلات همراه این ازدواج است

بخت گشایی که باید بخوانیم

یا عدتی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا مونسی عند وحشتی یا صاحبی عند غربتی یا ولیی عند نعمتی یا غیاثی عند کربتی یا دلیلی عند حیرتی یا غنائی عند افتقاری یا ملجای عند اضطراری یا معینی عند مفزعی یا علام الغیوب یا غفارالذنوب یا ستارالعیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منور القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم