بایگانی برچسب: s

حروف ابجد در بدست آوردن طالع افراد

حروف ابجد در بدست آوردن طالع افراد

ابجد بر سه نوع است: كبیر، صغیر، و وسیط.

ابجد كبیر از عدد یك تا هزار است كه به بیست و هشت حرف در زبان عربی به ترتیب زیر تقسیم شده است:

الف = ۱؛ ب = ۲؛ ج = ۳؛ د = ۴؛ ه = ۵؛ و= ۶؛ ز = ۷؛ ح = ۸؛ ط. = ۹؛ ی = ۱۰؛ ك = ۲۰؛ ل = ۳۰؛ م = ۴۰؛ ن = ۵۰؛ س = ۶۰؛ ع = ۷۰؛ ف = ۸۰؛ ص = ۹۰؛ ق = ۱۰۰؛ ر = ۲۰۰؛ ش = ۳۰۰؛ ت = ۴۰۰؛ ث = ۵۰۰؛ خ = ۶۰۰؛ ذ = ۷۰۰؛ ض = ۸۰۰؛ ظ = ۹۰۰؛ و غ = ۱۰۰۰ (بدین ترتیب، به طور مثال، “علی” برابر ۱۱۰ است: ع = ۷۰، ل = ۳۰، و ی = ۱۰). اما ابجد صغیر بر عدد حروف ابجد با كم كردن ۹ از هریك از آنها اطلاق میشود؛ به طور مثال، عدد حرف “ی” ۱ میشود،
چون از ۱۰ (= ی) اگر ۹ واحد كم كنیم عدد ۱ به دست میآید. در ابجد وسیط، حروف ابجد كبیر با ك مكردن ۱۲ (به جای ۹) به همان طریق كه در ابجد صغیر آمده محاسبه میشود. گاه به ابجد اكبر نیز اشاره میشود و آن مربع اعداد حروف ابجد كبیراست؛ كه در این صورت، حرف “ی” برابر ۱۰۰ میشود و یا حرف “ق” برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.
در حساب ابجد، هر كلمه را یا به حساب مجمل محاسبه میكنند یا به حساب مفصّل. مجمل آن است كه تعداد حروف كلمه را آنطور كه نوشته میشود حساب كنند. به طور مثال، كلمه “قدوس” دارای چهار حرف “ق”، “د”، “و”، و “س” است كه ۱۷۰ میشود؛ ولی در حساب مفصّل هر حرف را تلفظ میكنند و آنگاه عدد را بر اساس تلفظ آن محاسبه میكنند، بدین ترتیب، حرف “ق” در كلمه قدوس قاف تلفظ میشود، یعنی از سه حرف “ق الف ف” تشكیل شده كه به حساب ابجد ۱۸۱ میشود دال، واو، و سین نیز به همین ترتیب محاسبه میگردد. بنابراین، قدوس به حساب مفصّل ۳۴۹ خواهد شد، و حال آنكه به حساب مجمل ۱۷۰ میشود. در مورد حروف فارسی “پ”، “چ”، “ژ”، و “گ” كه در خط عربی وجود ندارد، قاعده بر آن است كه عدد ابجد آنها را با حروف قریب المخرج عربی آنها محاسبه میكنند، به این صورت: پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ك.
موارد استعمال حروف به جای اعداد همیشه محدود و استثنایی بوده و اعداد به مرور جای حروف را گرفته اند. با این همه، اعداد ابجدی در ۱) اسطرلابها؛ ۲) ماده تاریخ كه معمولاً به صورت منظوم میآید؛ ۳) شیوه های مختلف غیبگویی و ساختن كلمات؛ و ۴) برای صفحه شمار مقدمه كتابها و فهرست مندرجات آنها در آثار امروزی به كار میرود؛ چنانكه در غرب نیز از اعداد رومی برای این منظور استفاده میشود