بایگانی برچسب: s

دعای حفاظت از بلاها

دعای حفاظت از بلاها

4

خواص سوره نحل

برای متفرق کردن دشمنان و دفع دشمنی این سوره را ۲۱ بار یا ۱۰۸ بار بخوانید .

 

و برای مسخر کردن دشمنان سوره نحل را زیاد تلاوت کنید.

 

برای ادای قرض  سوره را هر ماه بخوانید.

 

این سوره ۷۰ نوع بلا را دفع می گرداند.