بایگانی برچسب: s

مشاهده وضعیت زوجین

بسم الله الرحمن الرحیم
این هم روش دانستن وضعیت زندگی بین زوجین با استفاده از حروف ابجدی
ا=۱ ب=۲ ج=۳ د=۴ ه=۵ و=۶ ز=۷ ح=۸ ط=۹ ی=۱۰ ك=۲۰ ل=۳۰ م=۴۰ ن=۵۰ س=۶۰ ع=۷۰ ف=۸۰ ص=۹۰ ق=۱۰۰ ر=۲۰۰ ش=۳۰۰ ت=۴۰۰ ث=۵۰۰ خ= ۶۰۰ ذ=۷۰۰ ض=۸۰۰ ظ=۹۰۰ غ=۱۰۰۰
روش محاسبه
۱- ابتدا نام زوجین به همراه نام مادران را به ابجدی حساب میکنید
۲-سپس به عدد حاصل ۷ اضافه و بر ۹ تقسیم میکنیم

باقی مانده میشود عدد شما <<<<>>>>

۱- اگر باقی مانده شما یک باشد رابطه بسیار با مشکل مواجه می شود و البته بسبب یکی از زوجین.

۲- اگر باقی مانده شما دو باشد رابطه ی خوبی دارید که همراه با صداقت و عشق است.

۳- اگر باقی مانده شما سه باشد اول ازدواج با مشکل مواجه می شود و اخر ان سختی یا شاید مشکلات حل شود.

۴- اگر باقی مانده شما چهار باشد این رابطه از نظر مالی وضعیت خوبی نخواهد داشت و همچنین همراه ان ممکن است مشکلاتی پیش اید.

۵- اگر باقی مانده شما پنج باشد این ازدواج بسیار موفق که همراه با فرزندان بسیار خواهد بود.

۶- اگر باقی مانده شما شش باشد اول ازدواج بسیار خوب است ولی اخر ان بر عکس است.

۷- اگر باقی مانده شما هفت باشد در زندگی از همه ی جوانب موفق خواهید شد.

۸- اگر باقی مانده شما هشت باشد با جدایی یا مرگ همراه است

۹- اگر باقی مانده شما نه باشد جدایی و مشکلات همراه این ازدواج است